De äldres rättsskydd och aktörer som erbjuder stöd

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder stöd och hjälp samt anvisningar som rör de äldres rättsskydd. Äldreombudsmannen har inte behörighet att ta ställning till eller avgöra enskilda personers ärenden.

En person kan göra en anmärkning eller anföra ett klagomål om en myndighets agerande när personen är missnöjd med servicen eller bemötandet. Vid meningsskiljaktigheter bör man i första hand försöka att lösa frågan med den aktuella aktören. Den som är missnöjd med social- och hälsovårdens tjänster kan göra en anmärkning till den berörda verksamhetsenheten inom social- och hälsovården. Socialombudsmannen eller patientombudsmannen kan bistå i att framställa anmärkningen. Klagomål om en myndighets agerande kan lämnas in till regionförvaltningsverket, riksdagens justitieombudsman eller statsrådets justitiekansler.

Myndigheter och rättshjälp

Organisationer

I Finland finns många olika organisationer som främjar de äldres rättigheter, ställning och delaktighet.