Äldreombudsmannens uppgifter och behörighet

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Äldreombudsmannen har till uppgift att främja och bedöma tillgodoseendet av de äldres grundläggande mänskliga rättigheter i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. Äldreombudsmannens arbete är påverkansarbete. Ombudsmannens uppgifter regleras i lagen om äldreombudsmannen.

De äldres rättigheter berör människor i olika åldrar och äldreombudsmannens verksamhet har inte begränsats till en viss åldersgrupp. Som riktgivande ålder kan dock betraktas liksom i äldreomsorgslagen den ålder som berättigar till ålderspension. 

I äldreombudsmannens uppgift ges termen äldre en vid innebörd utan att åldersgruppen definieras. De utmaningar som de äldre möter kan också påverkas av flera andra faktorer och egenskaper än ålder, till exempel funktionsförmåga, funktionsnedsättning, modersmål, ekonomisk ställning, hemort, sexuell läggning eller minoritetsställning. 

Äldreombudsmannen bedömer och främjar de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter i vid mening. Det innebär att ombudsmannen inte begränsar sig till att bevaka efterlevnaden av en viss lag eller tillgodogörandet av de rättigheter som tryggas i ett internationellt fördrag. 

Äldreombudsmannens uppgifter

Äldreombudsmannens uppgift är att i samarbete med olika myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer främja tillgodoseendet av de äldres intressen och rättigheter. Tyngdpunkten i äldreombudsmannens uppgifter ligger på förhandspåverkan och bevakning av de äldres intressen och rättigheter på ett allmänt plan.

Äldreombudsmannens uppgifter och behörighet regleras i lagen om äldreombudsmannen.
Äldreombudsmannen enligt lagen:

  • bevakar och bedömer de äldres ställning och tillgodoseendet av de äldres rättigheter
  • bevakar lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet samt bedömer deras konsekvenser för de äldre
  • tar initiativ och ger utlåtanden samt deltar i samhällsdebatten
  • sammanställer och låter göra utredningar samt offentliggör rapporter
  • främjar informationsverksamhet och förmedlar kunskap om äldre
  • främjar samarbetet mellan aktörer som handlägger ärenden som gäller äldre och aktörer som representerar äldre.

Äldreombudsmannens behörighet

Äldreombudsmannens arbete är påverkansarbete. Äldreombudsmannen påverkar hur de äldres ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i det samhälleliga beslutsfattandet. 

  • Äldreombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda personer eller ta ställning i sådana ärenden.
  • Ombudsmannen kan inte ändra på beslut som fattats av andra myndigheter eller behandla klagomål som gäller dem.