Vanhusasiavaltuutetun tehtävät ja toimivalta

Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on edistää ja arvioida ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on vaikuttamistyötä. Valtuutetun tehtävät on kirjattu lakiin vanhusasiavaltuutetusta.

Ikääntyneiden oikeudet koskevat monen ikäisiä ihmisiä, eikä vanhusasiavaltuutetun toimintaa ole rajattu mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Ikääntyneiden oikeuksissa suuntaa antavana iän rajauksena voidaan kuitenkin pitää vanhuspalvelulain tavoin vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevia henkilöitä. 

Ikääntyneet ymmärretään vanhusasiavaltuutetun tehtävässä laajasti ja ryhmän moninaisuus huomioiden. Ikääntyneiden ihmisten kohtaamiin haasteisiin voivat vaikuttaa iän lisäksi useat muut henkilöön liittyvät tekijät ja ominaisuudet kuten toimintakyky, vammaisuus, äidinkieli, taloudellinen asema, asuinpaikka, seksuaalinen suuntautuminen tai vähemmistöön kuuluminen. 

Vanhusasiavaltuutettu arvioi ja edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti. Tämä tarkoittaa, että valtuutettu ei keskity tehtävässään ainoastaan tietyn lain noudattamisen tai kansainvälisessä sopimuksessa turvattujen oikeuksien toteutumisen seurantaan. 

Vanhusasiavaltuutetun tehtävät

Vanhusiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa edistää ikääntyneiden edun ja oikeuksien toteutumista. Vanhusiavaltuutetun tehtävät painottuvat ikääntyneiden edun ja oikeuksien yleisen tason seurantaan sekä ennakolliseen vaikuttamiseen.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävät ja toimivalta on kirjattu lakiin vanhusasiavaltuutetusta. Lain mukaisesti vanhusasiavaltuutettu:

  • seuraa ja arvioi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista
  • seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioi niiden vaikutuksia ikääntyneisiin
  • tekee aloitteita, antaa lausuntoja sekä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun
  • laatii ja teettää selvityksiä sekä julkaisee raportteja
  • edistää tiedotusta ja välittää ikääntyneitä koskevaa tietoa
  • edistää yhteistyötä ikääntyneiden asioita käsittelevien sekä ikääntyneitä edustavien toimijoiden välillä.

Vanhusasiavaltuutetun toimivalta

Vanhusasiavaltuutetun tehtävä on vaikuttamistyötä. Vanhusasiavaltuutettu vaikuttaa siihen, että ikääntyneiden asema ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 

  • Valtuutetulla ei ole toimivaltaa käsitellä yksittäisten henkilöiden asioita, eikä hän voi antaa niihin liittyviä kannanottoja.
  • Valtuutettu ei voi muuttaa muiden viranomaisten tekemiä päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita.

Lue lisää ikääntyviä auttavista tahoista sekä oikeusturvakeinoista.