Hoppa till innehåll

Inga besparingar i tjänster för de äldre – nedskärningar förvandlas förr eller senare till kostnader

Utgivningsdatum 17.5.2023 12.45

Äldreombudsmannens verksamhet inleddes i januari 2022 och ombudsmannen har nu lämnat in sin första årsberättelse till statsrådet. Äldreombudsmannens huvuduppdrag är att främja de äldres ställning och rättigheter. De mest centrala problem som förekommit under det första verksamhetsåret är bristen på främjande av välfärd och hälsa för äldre, brist på service för äldre inom social- och hälsovården samt problemen att fungera i ett digitaliserat samhälle för många äldre.

De äldres andel av befolkningen är rekordstor, och de regionala skillnaderna i den är också stora. Under 2022 fanns det cirka 1,3 miljoner personer som fyllt 65 år i Finland. Deras välmående, hälsa och funktionsförmåga har länge förbättrats, men ojämlikheten mellan de äldre är stor. Den positiva utvecklingen har ändå till följd av coronapandemin antingen mattats av eller stannat upp eller situationen försämrats jämfört med tidigare. Låga inkomster är vanligare än medeltalet hos dem som fyllt 85. En stor del av dem som fyllt 70 år använder sig fortfarande inte av service digitalt.

– Min främsta observation utgående från det första verksamhetsårets erfarenheter och forskningsdata är att majoriteten av de äldre mår bra. De deltar aktivt i samhället och stöder med betydande insatser andras välmående och ett fungerande samhälle. En annan lika viktig observation är ändå att livet för hundratusentals av pensionärer försvåras på grund av för låga inkomster, otillgängliga boendemiljöer eller svårigheter att få social- och hälsovårdstjänster eller andra nödvändiga tjänster. Man får inte tillräckligt stöd med att använda digitala tjänster och utan digikunskap är det svårt att verka i samhället, konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

De äldres välmående och beslut som främjar det har en allt större samhällelig betydelse. Under det senaste decenniet har statsekonomin och dess utveckling i allt högre grad granskats genom begreppet försörjningskvot, som definierar alla som har fyllt 65 år som personer utanför arbetskraften. Vid en sådan granskning förbigås den betydande insats av personer som fyllt 65 år i arbetslivet, i vården av och stödet till närstående, i den samhälleliga delaktigheten samt som skattebetalare och ekonomiska uppbackare av sina närstående.

– När lösningarna minskar ojämlikheten bland de äldre är det också ekonomiskt lönsamt att investera i åtgärder som rättar till bristerna i de äldres ställning och rättigheter. Om de vidtagna åtgärderna ökar ojämlikheten är investeringarna mindre lönsamma och bör inte uppmuntras lika kraftigt, säger äldreombudsmannen Päivi Topo.

Genom att vi främja välfärd och hälsa kan man minska skillnaderna i hälsan mellan de äldre samt öka antalet levnadsår med bra funktionsförmåga och god hälsa. Äldre personer med de lägsta inkomsterna är klart mer sjuka än ändra och har också fler utmaningar med sin funktionsförmåga.

– Det är nu vi ska förbereda oss för den kontinuerliga och snabba förändringen i befolkningen som blir äldre. Vi vet vilka åtgärder som främjar välfärd och hälsa på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt och som dämpar ökningen av behovet av service. En sådan viktig åtgärd är att minska riskfaktorerna för minnessjukdomar, säger Päivi Topo.

Äldreombudsmannen har till uppgift att främja de äldres ställning och tillgodoseendet av deras rättigheter. Ombudsmannen koncentrerar sig på att föra fram perspektivet för äldre personer som befinner sig i särskilt svåra situationer. Äldreombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda personer eller ta ställning i sådana ärenden eller ändra beslut som fattats av andra myndigheter. Ombudsmannens centrala uppdrag är att påverka beslutsfattarna. Under året har ombudsmannen gett 39 utlåtanden till lagberedningar och det riksomfattande beslutsfattandet.

Flera organisationer, forskare och påverkare har redan i några decennier önskat att äldreombudsmannamyndigheten grundas i Finland. Det har funnits ett uppenbart behov av en oberoende och självständig myndighet, vars uppgift är att främja de äldres ställning och rättigheter. Därför har äldreombudsmannens första verksamhetsår väckt mycket intresse och uppemot 300 äldre personer, deras närstående och aktörer som arbetar med äldre har tagit kontakt med ombudsmannen under året. Äldreombudsmannen har haft omkring 150 samarbetsmöten med aktörer som främjar, utövar tillsyn över eller undersöker de äldres ställning och rättigheter. Antalet förberedda anföranden vid olika evenemang var 90, och ombudsmannen framträdde omkring 70 gånger i medierna (tv, radio och tidningar). 

Bekanta dig med äldreombudsmannens årsberättelse (pdf).

Tiedote