Hoppa till innehåll

Förverkligas de äldres rättigheter? Äldreombudsmannen anordnar ett evenemang om de äldres försörjning, tjänster och delaktighet

Utgivningsdatum 11.5.2023 10.00

Problem med de äldres försörjning och tillgången till tjänsterna framhävs i kontakter som äldreombudsmannen tagit emot. Dessutom verkar åldersdiskriminering enligt kontakterna vara vanlig och förhindra de äldres jämlika möjligheter att sköta sina egna ärenden och vara delaktiga i samhället. Äldreombudsmannen anordnar 11.5.2023 klockan 12–16 ett evenemang om de äldres ställning och förverkligandet av de äldres rättigheter.

Problem med försörjning är ett återkommande ämne i äldreombudsmannens arbete. Enligt Pensionsskyddscentralen var den genomsnittliga totalpensionen år 2020 1 560 euro i månaden. För 12, 5 procent av pensionärerna var totalpensionen ändå bara 60% eller mindre av det här.  En del av de äldre med låga inkomster blir tvungna att banta ner till och med sina mat- och medicinkostnader på grund av brist på pengar. Det är ofta inte möjligt för de äldre att förbättra sin ekonomiska situation. 

Den svaga ekonomiska situationen leder till marginalisering när man inte har råd att delta i gemensamma aktiviteter och evenemang. Det kan också vara väldigt svårt för äldre personer med låga inkomster att klara av större engångsinköp såsom tandproteser, glasögon och digitala anordningar. Äldre personer inte alltid känner till de förmåner och stödformer som de skulle vara berättigade till. 

Bristen på tjänster är också ett aktuellt ämne i äldreombudsmannens arbete. Enligt preliminära uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd har antalet besök inom hemvården rasat. Antalet besök inom hemvården minskade med 1 800 000 besök från den föregående mätningen. Hemvården har klienter som behöver omfattande tjänster under hela dygnet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd fanns det i fjol också 3 500 lediga arbetsplatser inom äldreservicen som man inte lyckats tillsätta.

- I äldreombudsmannens främjandearbete syns social- och hälsovårdstjänsternas otillräcklighet. Det är oroande att kontakter ofta handlar om svårigheterna att erhålla hemvård, plats på serviceboende eller rehabilitering. Behovet av dessa tjänster ökar kraftigt hela tiden, och samtidigt visar statistiken att tjänsterna till och med har minskat, konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

Många äldre har fått erfara att försörjningssvårigheterna ofta förknippas med andra problem såsom hälsoproblem, svårigheter med att sköta sina ärenden utan digitala anordningar och att man bor långt från tjänsterna. Äldreombudsmannen har för avsikt att samla ihop tillgängliga uppgifter om orsakerna till att vissa äldre personer riskerar att bli marginaliserade i samhället. 

- Det väsentliga är att på basis av tillgängliga uppgifter göra en uppskattning av riktningen av samhällsutvecklingen – huruvida antalet äldre personer som riskerar att bli marginaliserade eller redan har blivit marginaliserade kommer att minska eller öka. Med hjälp av information om marginalisering kan vi alla verka för att andelen äldre som har det bra ökar. Samtidigt kan vi bättre försvara de befintliga goda förfaringssätt som stärker välbefinnandet av äldre personer i olika livssituationer, säger Päivi Topo.

Äldreombudsmannen kommer att sammanfatta en rapport om de äldres ställning och förverkligandet av de äldres rättigheter under det innevarande året. Syftet med rapporten är att identifiera de viktigaste mätarna för att beskriva situationen och utreda huruvida viktiga teman saknas i statistikproduktionen och forskningen. För rapporten kommer synpunkterna av flera olika aktörer att höras.  

Äldreombudsmannen anordnar 11.5.2023 klockan 12–16 ett evenemang om de äldres ställning och förverkligandet av de äldres rättigheter

Under evenemanget kommer man att diskutera tre teman: försörjning, tjänster och delaktighet. Evenemanget kan följas via denna länk.

Under evenemanget kommer följande personer att hålla anföranden: biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, verkställande direktör Mikko Kautto, forskarprofessor Hennamari Mikkola, biträdande professor Minna Zechner, ledande sakkunnig Sari Kehusmaa, äldre forskare Erja Rappe, avdelningschef Johanna Suurpää, projektledare Ella Airola samt direktör Sirpa Rautio.
Under evenemanget deltar förutom de sakkunniga också medlemmar av äldreombudsmannens seniorgrupp samt pensionärsförbundens intresseorganisation EETU rf i diskussionen. Evenemanget riktas till alla som är intresserade av frågan.

Bekanta dig med evenemangets program (på finska) på äldreombudsmannens webbplats.

Tiedote