Hoppa till innehåll

Första nationella klientenkäten inom äldreomsorgen inleds – THL hoppas att närstående hjälper äldre att besvara enkäten

Utgivningsdatum 14.3.2022 11.39 | Publicerad på svenska 16.3.2022 kl. 17.57

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har inlett den första nationella enkäten om klientnöjdhet inom äldreomsorgen. Vi önskar att alla som är klienter inom hemvården och serviceboenden besvarar enkäten Berätta om din service.

"Klienterna inom äldreomsorgen ska oberoende av skick ha möjlighet att delta i enkäten, bli hörda och berätta om den service de fått. Vi hoppas att anhöriga och närstående hjälper äldre att besvara enkäten. Varje svar är värdefullt", säger Sari Kehusmaa, ledande expert vid THL.

Klienten får enkäten från sin egen serviceenhet. Klienten kan besvara enkäten själv eller få hjälp av en närstående. Även en vårdare kan hjälpa till att besvara den.

Försöker också få svar av personer med minnessjukdom

När enkäten utarbetades fäste man särskild uppmärksamhet vid att även personer med minnessjukdom ska kunna besvara den. För dem finns en egen kortare enkät som man kan besvara genom att välja en smiley som beskriver svaret. 

"Finland har länge varit på efterkälken när det gäller att samla in nationell klientrespons inom äldreomsorgen, även om det behövs respons för att följa upp kvaliteten och utveckla servicen. I Sverige genomförs motsvarande enkät regelbundet. Nu håller en lagreform på att förändra situationen och THL börjar samla in information om klientnöjdheten inom äldreomsorgen vartannat år", säger Kehusmaa. 

Päivi Topo som är äldreombudsman vill uppmuntra till att ge respons på servicen

"Äldre personer som använder servicen och deras närstående är de som bäst kan bedöma hur servicen fungerar och dess kvalitet. När servicen utvecklas utifrån deras respons ser vi vad som är bra nu med tanke på det dagliga livet och välbefinnandet och vad som borde åtgärdas", säger Topo.

Klientenkäten är öppen från mitten av mars till den 13 maj. De första resultaten publiceras i höst. Från och med nästa år kan man se klientbedömningar om vilken enhet som helst på THL:s webbplats.

Mer information

Berätta om din service – Nationell uppföljning av klientnöjdheten inom äldreomsorgen:
thl.fi/kerropalvelustasi

Kontaktuppgifter
Sari Kehusmaa
ledande expert, THL
tfn 029 524 7914
[email protected]

Frågor om hur enkäten besvaras:
e-post: kerropalvelustasi(at)thl.fi

Tiedote