Hoppa till innehåll

Finlands första äldreombudsman inleder sitt arbete: "Tjänster för äldre måste beaktas i planeringen av välfärdsområdena"

Utgivningsdatum 19.1.2022 10.28

Päivi Topo har inlett sitt arbete som Finlands första äldreombudsman. Ombudsmannen har till uppgift att bevaka och bedöma de äldres ställning och främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Den nya äldreombudsmannen betonar att vid planeringen av välfärdsområdenas verksamhet ska man ta hänsyn till att behovet av tjänster för äldre kommer inom de närmaste åren att öka kraftigt i och med att befolkningen åldras.

Politices doktor Päivi Topo har utnämnts till Finlands första äldreombudsman i december. Hon började arbeta i sin tjänst 15.1.2022. Topo har arbetat som direktör för Äldreinstitutet innan sin utnämning till äldreombudsman. 

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Äldreombudsmannen bevakar och bedömer hur de äldres ställning och rättigheter tillgodoses, bevakar lagstiftningen och beslutsfattandet och bedömer deras konsekvenser för de äldre. 

- Alla har rätt att åldras med värdighet och ha en god vardag också under de sista åren av livet. Det är en mycket positiv utveckling att det nu i Finland har inrättats en myndighet vars uppgift uttryckligen är att säkerställa att de äldres synpunkter och behov beaktas i beslutsfattandet och det praktiska genomförandet av besluten. Äldreombudsmannen bedriver framför allt påverkansarbete, konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

Äldreombudsmannen vill fästa uppmärksamhet vid att en stor del av de äldre för närvarande inte får den vård och omsorg de behöver och att behovet av tjänster för äldre inom de närmaste åren kommer att öka snabbt i och med att befolkningen åldras. Vid genomförandet av social- och hälsovårdsreformen måste man tillförsäkra tillräcklig vård i hemmet och tillräckliga omsorgstjänster. Dessutom måste man se till att det finns tillräckligt med personal för tjänsterna. 

- I planeringen av välfärdsområdena får man inte glömma bort de äldre. Ökningen av behoven av tjänster kan också stävjas genom att erbjuda de äldre möjligheter att främja sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa, fortsätter äldreombudsmannen Päivi Topo.

Utöver behovet av vård och omsorg ska de äldre också ses som användare av olika tjänster då tjänsterna planeras. Nuförtiden utförs allt fler av de tjänster som vi alla behöver med hjälp av digitala verktyg. Vi måste säkerställa möjligheter för de äldre att skaffa sig digitala verktyg och få stöd i deras användning eller erbjuda tjänsterna också ansikte mot ansikte eller per telefon.      

De äldre är en heterogen grupp vad gäller till exempel ålder, kön, språk, hälsotillstånd, inkomst, livsstil och livssituation. I äldreombudsmannens arbete beaktas denna mångfald. 

Ombudsmannens uppgifter regleras i lagen om äldreombudsmannen. Äldreombudsmannen finns i anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå. Ombudsmannen har inte behörighet att behandla ärenden som gäller enskilda personer och ombudsmannen kan inte ändra på beslut som fattats av andra myndigheter eller behandla klagomål som gäller dem.

Ytterligare information om äldreombudsmannens uppgift.
 

Tiedote