Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannens rekommendationer för följande regeringsperiod: Lösningar för en mer jämlik digitalisering, social- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet och ingripande i åldersdiskriminering

Utgivningsdatum 8.2.2023 13.54

Äldreombudsmannens rekommendationer för nästa regeringsperiod erbjuder lösningar till de största problemen gällande tillgodoseendet av äldres rättigheter. Rekommendationerna gäller digitalisering och äldres social- och hälsovård.

Äldreombudsmannen har varit verksam i Finland under ett år och hört äldres erfarenheter om de äldres möjligheter att vara delaktiga i samhället och hur äldreservicen borde förbättras. Äldreombudsmannen har också träffat flera sakkunniga, medborgarorganisationer och myndigheter som arbetar med äldres ärenden. 

En stor del av de medborgarkontakter som äldreombudsmannen fått under sitt första år handlar om problem med digitaliseringen. 

-    Beslutsfattarna har inte tagit tillräckligt stort ansvar för att alla skulle kunna sköta sina ärenden på lika villkor i det digitaliserade samhället. Vi behöver kompetent och kostnadsfritt digitalt stöd, tydlig lagstiftning för ärendehantering för en annan person men också fungerande servicekanaler för dem som inte alls använder digitala kanaler, konstaterar äldreombudsman Päivi Topo. 

Äldreombudsmannen rekommenderar att det i följande regeringsprogram skrivs in att kommunerna får en lagstadgad skyldighet att koordinera digitalt stöd. På det här sättet kan man försäkra sig om att det finns tillräckligt stöd för användning av digital utrustning och e-tjänster i alla kommuner. Dessutom behövs en egen nationell servicekanal för dem som inte alls använder digitala tjänster. På detta sätt försäkrar man självständig ärendehantering, påverkansmöjligheter och delaktighet även för personer som inte använder e-tjänster.

Förutom digitalt stöd och en nationell kanal för ärendehantering behövs också tydligare lagstiftning för hur man kan sköta ärenden för en annan person.  

-    Att sköta ärenden för en annan person förknippas med svårigheter och oklarheter både för den som behöver hjälp och den som hjälper. Det finns knappt någon lagstiftning om elektronisk ärendehantering med stöd trots att uppskattningsvis en tredjedel av de äldre behöver stöd i användningen av digitala tjänster. Dessa äldre är kapabla att sköta sina angelägenheter själva, men har svårigheter med den tekniska användningen av digitala anordningar och tjänster, säger Topo

Mer resurser för att garantera äldretjänster och social- och hälsovårdstjänster
Det har blivit ännu svårare för de äldre att få de social- och hälsovårdstjänster som de behöver. De allra äldsta blir allt fler, och därmed ökar också behoven för äldretjänster och rehabilitering för äldre. För att situationen ska kunna bli bättre behövs mer resurser för äldretjänsterna.  

Enligt forskare uppgår behovet av tilläggsresurser för serviceboende med heldygnsomsorg samt hemvård till omkring 1,8 miljarder euro. Beloppet omfattar nödvändiga kompletteringar till utbildning, personal, antalet vårdplatser och ökad hemvård för att dessa ska motsvara de äldres behov samt det nödvändiga stödet från cheferna. 

-    Under flera år har anslagen till äldreservice varit för låga.  Dessa beslut har fattats av landets regeringar och kommuner trots att man hela tiden har fått mer information om bristen på service och dess konsekvenser. Situationen går inte att lösa utan pengar, konstaterar äldreombudsman Päivi Topo.

Flera bra förslag har framförts för att lösa personalbristen inom social- och hälsovårdsbranschen, till exempel att utöka antalet studieplatser och utländsk arbetskraft. Enligt äldreombudsmannen går det ändå inte att öka branschens attraktionskraft utan konkreta handlingar som signalerar att branschen är uppskattad och att arbetet som görs är oersättligt för att samhället ska fungera. Äldreombudsmannen föreslår en ekonomisk ersättning till social- och hälsovårdsstuderande för det arbete som de utför under sin arbetspraktik. 

-    I flera andra branscher betalar man ersättning till studerande för deras arbetsprestationer under arbetspraktiken. Denna förändring skulle visa att social- och hälsovårdsbranschen uppskattas, säger Topo. 

Äldreombudsmannen rekommenderar också att nästa regering arbetar för att minska riskerna för minnessjukdomar. Minskandet av riskerna för minnessjukdomar är det viktigaste sättet att påverka ökningen av behovet för tjänster på grund av att befolkningen åldras. Minnessjukdomar orsakar mänskligt lidande samt stora ekonomiska kostnader för samhället i och med att personer med minnessjukdomar i regel kräver hemvård och heldygnsomsorg vid något skede.

Äldreombudsmannen noterar också åldersdiskriminering i sina rekommendationer. Ombudsmannen efterlyser en skyldighet att bedöma konsekvenserna för äldre som en del av lagberedningen och det politiska beslutsfattandet. 

Läs alla äldreombudsmannens rekommendationer till nästa valperiod: Regeringsprogramrekommendationerna

 

Tiedote