Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannen: Tillgången till social- och hälsovårdstjänster för äldres behov måste förbättras

Utgivningsdatum 22.4.2024 12.18 | Publicerad på svenska 22.4.2024 kl. 12.23

Ett stort antal äldre människor har inte tillgång till de social- och hälsovårdstjänster som de behöver. Tillgång till vård, sociala tjänster eller rehabilitering fördröjs eller förhindras på grund av bristande tillgång till tjänster. Bristen på tjänster för äldre människor belastar hela det sociala välfärdssystemet och skapar ineffektivitet när äldre människor upprepade gånger söker hjälp för sin situation, till exempel hos jouren. Dessa problem lyfts fram i äldreombudsmannens berättelse till riksdagen, som behandlas i riksdagen under våren.

Tillgången till hemtjänst och stödtjänster, korttidsvård dygnet runt och långtidsvård dygnet runt samt dagverksamhet har minskat i hela landet under flera år. Allt färre äldre får hemvård, dagverksamhet eller dygnetruntvård, trots att behovet av dessa tjänster bland äldre inte har minskat.

Enligt THL:s uppgifter är de äldre som nu får hemtjänst nästan uteslutande sådana som behöver hjälp i hemmet flera gånger om dagen. De som behöver mindre hemvård blir utan, även om de skulle behöva det.

Väntetiderna för 24-timmars omsorg är långa och överskrider ofta den lagstadgade maxtiden. Dagvård är långt ifrån alltid tillgänglig för att stödja vårdgivare eller personer med minnesproblem som bor ensamma. Krisplatser för dygnetruntvård är inte tillräckliga för att hantera plötsliga förändringar i äldre människors situation. Inom vissa välfärdsområden finns det alldeles för lite gerontologiskt socialt arbete för äldre, vilket innebär att många äldre människors livssituationer, där de ställs inför flera svåra problem samtidigt, inte kan identifieras och bemötas.

- Bristen på tjänster för äldre människor belastar hela det sociala välfärdssystemet och orsakar ineffektivitet eftersom äldre människor upprepade gånger söker hjälp för sin situation, till exempel på akutmottagningen. Att skära i resurser som redan är för knappa kan öka kostnaderna någon annanstans, säger äldreombudsman Päivi Topo.

Många äldre har också stora svårigheter att få tillgång till grundläggande hälsovårdstjänster. Äldre lider ofta av allvarliga långtidssjukdomar och långa väntetider till primärvården ökar deras behov av jourtjänster, även på kvällar och nätter. För många äldre uppfylls inte rätten till nödvändig vård och lämpliga sociala tjänster och hälso- och sjukvårdstjänster.

- Dålig tillgång till rehabiliteringstjänster och de åldersgränser som anges i relevanta lagar hindrar äldre människor från att rehabilitera sig för att bli självständiga i sitt dagliga liv, säger Päivi Topo.
För få tjänster för äldre lämnar äldre människor utan den hjälp de behöver, vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen för polisen, brand- och räddningsväsendet, akutvården och räddningstjänsten.
För att råda bot på denna situation föreslår äldreombudsmannen flera lösningar för riksdagen.

- Den främsta prioriteringen är att öka resurserna för hemvård och att hitta en lösning på arbetskraftsbristen inom denna sektor genom ett program som kommer att pågå längre än regeringens mandatperiod. Dessutom måste antalet platser i dygnetruntvård ökas för långtids- och korttidsvård. Varje välfärdsområde bör ha krisplatser för äldre", säger Päivi Topo.

Äldreombudsmannen föreslår också att dagverksamhet för äldre ska bli en lagstadgad uppgift för välfärdsområdena och att de övre åldersgränserna för medicinsk rehabilitering och psykoterapi ska slopas. Hög ålder får inte användas som skäl för att vägra nödvändiga funktionshindertjänster. Dessutom måste tillgången till gerontologiskt socialt arbete förbättras.

Äldreombudsmannen presenterade sin första berättelse till riksdagen i slutet av mars. I berättelsen presenterar äldreombudsmannen sina viktigaste slutsatser och lägger fram konkreta förslag för att förbättra situationen för äldre människor, särskilt de som befinner sig i de mest utsatta situationerna. Rapporten kommer att diskuteras i utskotten under våren. Äldreombudsmannen hördes på fredagen i social- och hälsovårdsutskottet.

Äldreombudsmannens utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet: Äldreombudsmannens utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet (på finska) (PDF).

Äldreombudsmannens berättelse till riksdagen: Äldreombudsmannens berättelse till riksdagen 2024 (PDF).


***********
Äldreombudsmannens arbete för att främja äldre personers ställning och rättigheter inleddes i början av 2022. En av äldreombudsmannens lagstadgade uppgifter är att vart fjärde år rapportera till riksdagen om äldre personers ställning och rättigheter.

Tiedote