Hoppa till innehåll

Äldreombudsmannen: Stoppa de fortsatta nedskärningarna av hemtjänst och dygnetruntvård

Utgivningsdatum 27.9.2023 15.51

Flera välfärdsområden har aviserat nedskärningar i hemvård och dygnetruntvård för äldre. Under de senaste tre åren har Institutet för hälsa och välfärd rapporterat om att en allt mindre andel av äldre erhåller hemvård eller bor på serviceboenden med dygnetruntvård. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet hemvårdsbesök minskat med nästan två miljoner trots att servicebehovet ökar i och med att de äldre åldersklasserna blir större.

"De nationella och regionala beslutsfattarna bör ta ansvar för att de äldre får de lagstadgade tjänster de behöver. Det är dock inte möjligt utan tillräckliga ekonomiska resurser. Bristen på service försvagar förtroendet för hela samhället", konstaterar äldreombudsmannen Päivi Topo.

Under 2022 erhöll 32,2 procent av personer som fyllt 85 år regelbunden hemvård och 14,8 procent av personer som fyllt 85 år bodde på serviceboenden med dygnetruntvård. Andelen personer som fyllt 85 år som omfattas av dessa tjänster har minskat. Uppgifterna framgår av statistik som Institutet för hälsa och välfärd har tagit fram. Det finns ändå inget som tyder på att behovet av dessa tjänster skulle ha minskat.

Enligt THL:s uppgifter har majoriteten (89 %) av dygnetruntvårdsplatserna nu en personaldimensionering på minst 0,65 och 40 % har en personaldimensionering på 0,7. Äldreombudsmannen konstaterar att resurserna för äldreservice ska vara sådana att klienterna får den hjälp de behöver. Regeringens förslag att senarelägga dimensioneringen av vårdpersonalen med fyra år ökar inte vårdbranschens attraktionskraft och leder inte till bättre vårdkvalitet. Enligt regeringens beräkningar ger detta årliga besparingar på 89 miljoner euro under tiden 2024–2027. Om man beslutar att senarelägga dimensioneringen av vårdpersonalen anser äldreombudsmannen att det är nödvändigt att man med dessa besparingar förbättrar tillgången till äldreservice.

"Vi har kontaktats av anhöriga och närstående till äldre personer om väldigt svåra situationer där den äldre har blivit utan de tjänster hen behöver. Dessa situationer kan även ha kunnat vara direkt farliga, och äldre och svaga personer har flyttats från en plats till en annan. De allra dystraste situationerna kommer sannolikt inte till äldreombudsmannens byrås kännedom och jag är väldigt orolig för dem som inte har någon närstående till sitt stöd", konstaterar Päivi Topo.

Personer med avancerande minnessjukdom är den största användargruppen av äldreservice. Regeringen och välfärdsområdena utvecklar gemenskapsboenden för äldre som ska ersätta serviceboenden med dygnetruntvård. Gemenskapsboenden är förmånligare i och med att personal inte är närvarande under dygnets alla timmar. Det är dock oklart hur gemenskapsboenden kan besvara de konstanta behoven av hjälp och stöd för personer med minnessjukdomar.  Vid genomförande av reformer ska man försäkra sig om att de äldres rättigheter att erhålla tillräckliga och högklassiga tjänster förverkligas.

Tiedote