Hoppa till innehåll

Äldre som utsatts för våld eller misshandel har rätt till stöd och hjälp

Utgivningsdatum 20.1.2023 15.23

Våld och misshandel som drabbar äldre är ett allvarligt fenomen. Med misshandel avses till exempel olika former av fysiskt våld, psykiskt översitteri eller tillgripande av egendom. Den som gör sig skyldig till våld eller misshandel tillhör ofta offrets familj eller närmaste krets, men kan också vara obekant för offret.

Under de senaste åren har jag följt upp hur organisationer hjälper äldre som blivit utsatta för våld eller andra former av misshandel. Fysisk, psykisk och ekonomisk misshandel av äldre är fortfarande ett väldigt ömtåligt ämne. Enligt en forskningsartikel av Minna-Liisa Luoma och andra har 3,4–30 % av de äldre blivit utsatta för misshandel enligt olika utredningar.  Författarna konstaterar att misshandel av äldre är en form av dold brottslighet som är svår att identifiera. På grund av detta har de aktörer som kan erbjuda hjälp svårt att identifiera äldre som utsatts för misshandel. 

Identifieringen av och ingripande i misshandel försvåras ofta av tystnaden omkring fenomenet samt den skam som personer som utsatts för misshandel ofta känner över situationen. 

Sirpa Kähkönens roman Vihreä Sali beskriver allvarligt fysiskt och psykiskt våld inom familjen, offrets skam och känsla av isolering samt hur svårt det är att be om hjälp och bli den som behöver hjälp. I romanen vet alla runt om offret åtminstone på något sätt vad som pågår, men ingen ingriper i det. Till sist blir situationen bättre med hjälp av medmänniskorna. I bästa fall är det vad som händer även i riktiga livet. Det är svårt eller rentav omöjlig att ensam hjälpa sig själv.    

Verksamheten av organisationer inom social- och hälsovården ådagalägger stöd- och hjälpbehovet av misshandelsoffer. Misshandel är marginaliserande, och det finns ofta upplevd marginalisering även i bakgrunden. Även de som hjälper offren oroas över att de  eventuellt förvärrar situationen med sitt agerande. Detta får dock inte utgöra ett hinder för att den som blivit utsatt för misshandel erbjuds hjälp, även upprepade gånger vid behov. 

Omkring en femtedel av befolkningen är äldre. Nu är det dags att ta misshandel av äldre på allvar. Samhället ska erbjuda tillräckligt med stöd för misshandelsoffer. Yrkespersoner i olika branscher ska utbildas att identifiera personer som utsatts för misshandel. Offer behöver också trygga platser och rehabilitering. Ansvaret ligger på välfärdsområdena, men staten ska även se till att dessa tjänster som ska ingå i social- och hälsovården är tillgängliga i hela landet. Vad gäller välfärdsområdenas tjänster ska man också säkerställa kontinuerligt samarbete med organisationerna så att äldre personer som blivit utsatta för misshandel kan identifieras och få hjälp.

Äldre personer som behöver omfattande hjälp kan även bli utsatta för misshandel inom social- och hälsovårdstjänsterna, vilket utgör en särskilt svår problemhärva. I sin grymmaste form innebär det att personen blir utan den nödvändiga hjälp och vård som hen behöver. Av denna orsak har äldre personer avlidit i sina hem och fått allvarliga skador även under förra året. Det som ligger bakom dylika fall kan vara att tjänster för äldre inte har anslagits tillräckligt med resurser. I dessa fall ska beslutsfattarna ta sitt lagstadgade ansvar och öka resurserna så att de motsvarar klienternas vårdbehov. Lagstiftningen har också skärpts med en anmälningsskyldighet för personal som arbetar inom social- och hälsovården om de upptäcker misshandel eller hot om misshandel som riktas mot en klient eller en patient. 

Jag anser att det också är nödvändigt att de som beslutar om finansieringen till organisationerna tryggar stödåtgärderna för äldre som utsatts för misshandel. Organisationer kan också ordna kamratstöd som är viktigt för många. För äldre personer kan misshandeln ha varit en del av deras levnadslopp utan att de ens har haft ord att beskriva och identifiera sina erfarenheter, än mindre medel eller krafter att ändra sin situation. ”Utan er skulle jag vara helt vilse”, konstaterade en av deltagarna i gruppen för äldre misshandelsoffer i Uleåborg. 

Att trygga välbefinnandet av äldre som blivit utsatta för misshandel är absolut nödvändigt. Misshandel ifrågasätter människovärdet och förstör tilliten. Misshandel påverkar människans innersta väsen såväl som individer som medlemmar i samfundet. Misshandel lämnar djupa spår som offret blir tvunget att leva med. Det är särskilt viktigt att man får stöd och blir hörd av andra, för detta bygger upp tilliten till andra människor, höjer självkänslan och ökar känslan av jämlikhet.

Alla har en okränkbar rätt att bli bemötta på ett människovärdigt sätt. Vi bär alla ansvaret för att varje dag göra något som gör att människovärdigt bemötande av andra blir verklighet.

Blogi