Oktavuođaváldin boarrásiidáššiidáittardeaddjái

Boarrásiidáššiidáittardeaddji bargun lea ovddidit ahkeolbmuid vuoigatvuođaid ja ovdduid ollašuvvama. Boarrásiidáššiidáittardeaddji geavaha ávkin servodaga váikkuhanbarggus máhcahaga ja oktavuođaváldimiid, maid son oažžu. Áittardeaddji sáhttá bajidit ahkeolbmuid vuoigatvuođaid dáfus dehálaš áššiid servodaga ságastallamii ja mearrádusbargamii.

Logaldanbivdagat ja bovdehusat

Barggustis boarrásiidáššiidáittardeaddji oažžu olu bovdehusaid iešguđetlágan dilálašvuođaide. Boarrásiidáššiidáittardeaddji Päivi Topoi dárkkuhuvvon deaivvadan- ja logaldanbivdagiid galgá doaimmahit boarrásiidáššiidáittardeaddji virgebáikki šleađgabostii [email protected].

Bivdit buot bovdejeaddjiid guorahallat, man láhkai boarrásiidáššiidáittardeaddji oassálastin dilálašvuhtii ovddida ahkeolbmuid vuoigatvuođaid, ja sihtat sáddet dan birra oanehis ákkastallama bovdema fárus.

Olbmuid oktavuođaváldimat ahkeolbmuid vuoigatvuođaid ollašuvvamis

Boarrásiidáššiidáittardeaddji doaimmahat váldá vuostá dieđuid ahkeolbmuid vuoigatvuođaid ollašuvvamis. Boarrásiidáššiidáittardeaddji geavaha váikkuhanbarggus ávkin dieđuid, maid son oažžu oktavuođaváldimiid bákte. Boarrásiidáššiidáittardeaddjis ii leat goittotge  doaibmaváldi gieđahallat ovttaskas olbmuid áššiid iige váldit beali daidda dehe rievdadit eará virgeoapmahaččaid mearrádusaid.

Mii bivdit ahte oktavuođaváldimat sáddejuvvojit ovdasajis šleađgaboasttain čujuhussii [email protected]. Olbmot sáhttet riŋget telefovnnain nummárii 029 566 6900 gaskavahkuid ja bearjadagaid dmu 9–11.

Áittardeaddji čuovvu ja váikkuha ovddalgihtii servodaga mearrádusbargamii ja láhkaásaheapmái.

  • Telefongohcin lea rabas gaskavahkuid ja bearjadagaid dmu 9–11. Telefonnummár (guovddáš): 029 566 6900
  • Šleađgaboasta: vanhusasia(at)oikeus.fi
  • Persovnnalaš šleađgaboastačujuhusat: ovdanamma.sohkanamma(at)oikeus.fi
  • Mediai

FUOM! Šleađgaboastaoktavuohta ii leat suddjejuvvon. Juos háliidat, de sáhtát sáddet luhtolažžan ja čiegusin dárkkuhuvvon dieđuid dorvoboastan. Rávvagiid dorvoboastta sáddemis  gávnnat vuolde čuoggás čiegusin dárkkuhuvvon áššebáhpáriid sádden.

  • Boastačujuhus: Vanhusasiavaltuutettu, PL 24 Valtioneuvosto
  • Uksačujuhus: Ratapihantie 9, Helsinki

Boarrásiidáššiidáittardeaddji doaibmá hálddahuslaččat vuoigatvuođaministeriija hálddahussuorggis. Áittardeaddji doaimmahat lea ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahaga oktavuođas. Boarrásiidáššiidáittardeaddji lea goittotge sorjjasmeahttun ja iehčanas virgeoapmahaš.