Hyppää sisältöön

Lausunto Ylelle TV-kanavien teräväpiirto- eli HD-siirtymää koskevasta asiasta

Julkaisuajankohta 17.10.2023 15.26

Vanhusasiavaltuutettu kiittää kutsusta tulla kuultavaksi sekä mahdollisuudesta lausua TV-kanavien teräväpiirto- eli HD-siirtymään koskevasta asiasta. Vanhusasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden ihmisten asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista. Vanhusasiavaltuutettu seuraa lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja arvioi niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Tarkastelemme SD-muotoisten TV-lähetysten mahdollista päättymistä ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta.

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan noin 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Heistä yli 75-vuotiaita on noin 601 000, yli 85-vuotiata yli 159 000, yli 95 vuotta täyttäneitä lähes 12 000 ja yli 100-vuotiaita noin 1100. Iäkkäiden ihmisten osuus Suomen väestöstä on suuri ja kasvaa edelleen. Kaikkein vanhimpien ikäryhmien keskuudessa pienituloisuus on yleisempää kuin nuorimpien vanhuuseläkeiässä olevien.

Vanhusasiavaltuutettu on saanut iäkkäiltä ihmisiltä sekä heidän läheisiltään lukuisia yhteydenottoja koskien TV- ja radiolähetysten merkitystä muun muassa tiedonsaantiin. TV- ja radiolähetyksistä erityisen tärkeitä ikääntyneille ovat nimenomaan Ylen lähetykset. Yle Puheen ohjelmia kuuntelevat päivittäin erityisesti monet iäkkäät, jotka eivät kuntonsa tai elämäntilanteensa vuoksi pääse poistumaan kotoaan. Huoli Yle Puheen lakkauttamisesta on tullut esiin vanhusasiavaltuutetulle tulleissa yhteydenotoissa. Teksti-TV:n käyttö on monelle ikääntyneelle merkittävä tiedonlähde. Lähetysten ja teksti-TV:n merkitys korostuu, mikäli henkilöt eivät käytä internetiä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 internetiä ei ollut koskaan käyttänyt noin 10 % 65–74-vuotiaista ja noin 35 % 75–89-vuotiaista. Yli 90-vuotiaiden osalta tilastoja ei ole saatavilla.

Käsiteltävänä oleva asia SD-lähetysten lopettamisesta koskettaa suurta joukkoa kotitalouksia. Yleltä saadun arvion mukaan HD-lähetyksissä tarvittava vastaanotin puuttuu noin 20 prosentilla vajaasta 800 000 antennitaloudesta ja noin 9 prosentilla reilusta miljoonasta kaapelitaloudesta. Lukumäärällisesti tämä tarkoittanee vähintään 250 000 kotitaloutta. Muutoksen myötä kotitaloudet joutuvat uusimaan vastaanottimensa HD-kelpoisiksi.

Vastaanottimien uusimisen tarve tulee aiheuttamaan suuria vaikeuksia vähävaraisimmille, mahdollisesti yksinasuville ikääntyneille. Taloudellista tukea tulee tarvittaessa järjestää. Jos tukea järjestetään esimerkiksi täydentävänä toimeentulotukena, tulee tarvittaessa järjestää apua myös sen hakemiseksi. Mikäli näyttää siltä, toimeentulotukea tarvitsevien määrä on suuri, ehdotamme selvitettäväksi voisiko tuen hakuprosessia keventää. Tieto mahdollisuuksista saada hankintaan tukea tulee myös välittää tarvitseville monia erilaisia kanavia käyttäen.

Apua laitteiden uusimiseen voidaan tarvita myös tilanteissa, joissa kodinkoneliikkeet ovat kaukana ja liikkuminen eri syistä vaikeaa. Taloudellisen tuen ohella voivat monet ikääntyneet tarvita apua laitteen hankinnassa aina ostotilanteesta asennukseen ja käytön ohjeistukseen. Monet ikääntyneet ovat täysin ilman digitaalisia välineitä, eikä heillä ole esimerkiksi mahdollisuutta tilata uutta vastaanotinta nettikaupasta kotiin kuljetettuna.

Ehdotamme harkittavaksi sitä, että järjestöt kutsutaan edistämään HD-vastaanottimien käyttöönottoa. Järjestöt auttoivat erityisesti ikääntyneitä digisiirtymässä auttamalla laitteiden asennuksessa. Suurimmat eläkeläisjärjestöt ja niiden yhteistyöjärjestö EETU ry sekä SPR ja vanhusalanjärjestöt olisivat hyviä keskustelukumppaneita Ylelle kertomaan niiden mahdollisuuksista auttaa HD-siirtymässä. Myös siirtymäajan on oltava riittävän pitkä. Aikaa tulee varata riittävästi mahdollisia tukia koskevia päätöksiä varten sekä asiaan tarvittavaan viestintään. Viestinnän tulee tavoittaa hyvissä ajoin ne kotitaloudet, joille aiheutuisi muutoksia. 

Toimivat TV- ja radioyhteydet ovat tärkeitä tiedonsaannin lisäksi myös viestintäkanavana mahdollisten kriisitilanteiden varalta.

Helsingissä 12.10.2023
Vanhusasiavaltuutettu

Lausunto