Hyppää sisältöön

Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025—2028

Julkaisuajankohta 21.5.2024 15.39

Vanhusasiavaltuutettu on korostanut lausunnoissaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle kaikkein pienituloisimpien, vaikeasti sairaiden ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikääntyneiden ihmisten heikkoa asemaa ja siitä johtuvaa monien ongelmien samanaikaista kasautumista heille. Jos heidän taloudellista tilannettaan heikennetään entisestään poliittisilla päätöksillä, rikotaan heidän perusoikeuttaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Yhtä tärkeää on varmistaa, ettei poliittisilla päätöksillä kasvateta kaikkein pienituloisimpien ikääntyneiden määrää. Tarkastelemme selontekoa tästä näkökulmasta.

Huoltosuhde-käsitettä uudistettava

Valtiontalouden tarkastelussa käytetään huoltosuhde -käsitettä, jolla viitataan alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrään suhteessa 16-64-vuotiaiden määrään. Tämä tarkastelu sivuuttaa kokonaan sen, että yhä suurempi joukko yli 65-vuotiaita on työelämässä ja sitäkin suurempi joukko haluaisi jatkaa työelämässä. Huoltosuhteessa käytettävää ikärajaa olisi syytä pohtia myös siitä syystä, että tavoite-eläkeikä on yhä korkeampi.

Huoltosuhde-käsitteen suurempana ongelmana on se, että siinä sivuutetaan yli 65-vuotiaiden erittäin mittavat panokset yhteiskunnassa läheisten auttamisessa ja hoidossa, joilla on suuri merkitys yhteiskunnan tuottavuudelle. Pelkästään iäkkäiden tuottaman omaishoidon sekä lastenlasten hoidon arvo on Kelan ja Väestöliiton laskelmien perusteella vähintään 1,5 miljardia euroa.

Vaikeimmassa asemassa olevien iäkkäiden perusoikeuksien toteutuminen turvattava

Vanhusasiavaltuutetun keskeisin huomio valtiontalouden suunnitelmasta koskee kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ikääntyvien perusoikeuksien turvaamista. Kyse on välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta sekä asumisen ja riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta heille.

Vuonna 2020 yli viidennes 63–85-vuotiaista kertoi kokevansa vaikeuksia tavanomaisten menojen kattamisessa ja 18 prosentille ei jäänyt rahaa välttämättömien menojen jälkeen, selviää Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta. Toimeentulovaikeuksia oli eniten pienituloisimmilla sekä iäkkäillä, joilla oli paljon terveyskuluja.

Valtioneuvoston selvitys osoitti, että kääntyneiden maksuhäiriöt ovat viime vuosina lisääntyneet ja erityisesti iäkkäiden naisten velkaantuminen ja ulosottovelat kasvaneet.
Vanhusasiavaltuutettu on saanut yhteydenottoja, joissa pienituloiset iäkkäät kertovat tinkivänsä lääkkeistä, hoitotarvikkeista sekä terveyspalveluiden käytöstä. Pienituloisilla iäkkäillä on harvoin mahdollisuutta parantaa toimeentuloaan. Huono taloudellinen tilanne aiheuttaa usein syrjään jäämistä ja yksinäisyyttä. Ihmisarvoinen vanhuus jää toteutumatta, jos toimeentulo ei riitä välttämättömiin kuluihin, kuten ruokaan, asumiseen, liikkumiseen ja terveysmenoihin.

Hyvinvointialueita koskevat tehtäväalueiden muutokset ovat vaarassa heikentää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista: 

  • On vaarana, että digitaalisen asioinnin ensisijaisuus hyvinvointialueilla suosii digitaitoisia asukkaita ja siten toimintakykyisimpiä asiakkaita ja potilaita. Valtaosa yli 70-vuotiaista ei asioi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa digitaalisesti. Iäkkäiden keskuudessa sairastavuus on selvästi yleisempää matalammin koulutetuilla ja heillä on myös korkeammin koulutettuja harvemmin digitaitoja, joita tarvitaan asiointiin. Vanhusasiavaltuutettu on saanut lukuisia yhteydenottoja iäkkäiltä, jotka liittyvät vaikeuksiin toimia yhä digitalisoituneemmassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.
  • Iäkkäiden ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömäärän lasku eli henkilöstömitoituksen lasku on selkeä heikennys kaikkein huonokuntoisimpien ja haavoittuvimmassa asemassa olevien iäkkäiden arjessaan saamaansa apuun ja hoitoon.
  • Perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen saattaa viivästyttää ikääntyneiden lääkärin hoitoon pääsyä, ja edesauttaa sairauksien pahentumista.
  •  Suunhoidon hoitotakuu piteneminen 4 kuukaudesta 6 kuukauteen tulee todennäköisesti heikentämään iäkkäiden suun terveyttä.
  • Sosiaalihuollon palveluvalikoiman rajaamisesta tarvitaan enemmän tietoa ennen kuin sen vaikutuksia ikääntyneisiin voidaan arvioida.
  • Asiakasmaksujen korottaminen vaikeuttaa pienituloisimpien ja paljon palveluja tarvitsevien ikääntyneiden toimeentuloa. SOSTE:n viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan ulosottoon päätyykin erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä linkistä

Lausunto