Hyppää sisältöön

Lausunto uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentamisesta

Julkaisuajankohta 10.6.2024 18.30

Vanhusasiavaltuutetun lakisääteisenä tehtävänä on edistää ikääntyneiden oikeuksien toteutumista. Osa tätä tehtävää on seurata lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia ikääntyneisiin. Arvioimme luonnosta ikääntyneiden ihmisten aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Vanhusasiavaltuutettu pitää hyvänä sitä, että esityksessä on todettu, ettei mitään ikäryhmää ole suljettu pois vammaispalveluja koskevista palveluista, vaikkakin esityksessä on kaikin tavoin alleviivattu sitä, miten iäkkäiden henkilöiden yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata muussa lainsäädännössä olevien palveluiden perusteella. On erittäin tärkeää, että iäkkäät vammaiset henkilöt saavat edelleen vammaispalveluja silloin, kun muissa palveluissa ei vastata heidän tarpeisiinsa. Tällainen on esimerkiksi iäkkäänä kuulonsa tai näkönsä menettänyt henkilö, jonka tarpeisiin vastaamiseen tarvitaan usean lainsäädännön perusteella myönnettyjä palveluja. Lain soveltamisen kannalta ydinkysymys on se, miten käytännön työssä varmistetaan yksittäisen iäkkäänä vammautuneen henkilön palvelut eri lainsäädännön yhteensovittamisella.

Ikääntyneiden palveluissa tarvitaan nykyistä enemmän erityisosaamista, jolla voidaan turvata esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden tarpeisiin vastaaminen.
Vanhusasiavaltuutetulle tulleiden yhteydenottojen perusteella vaikuttaa siltä, että usein nämä ikääntyneenä vammautuneet henkilöt saattavat jäädä ikääntyneiden palveluissa vaille riittäviä palveluja, joissa on otettu heidän erityistarpeensa huomioon.

Tarpeelliset kodinmuutostyöt ovat monelle ikääntyneelle vammaiselle henkilölle välttämättömiä omassa kodissa selviytymiseen ja siihen, että kotona voi saada apua päivittäisissä toimissa (wc, pesutilat, vuoteeseen pääsy, liikkuminen asunnossa ja ulos jne). Mikäli tarpeellisia kodinmuutostöitä jää tekemättä, voi palveluiden tarve kasvaa ja omaishoito vaikeutua. Syynä tähän ovat sosiaalihuoltolain palveluiden harkinnanvaraisuus ja määrärahasidonnaisuus sekä asiakkaalle tulevat maksut. Vanhusasiavaltuutettu pitää välttämättömänä, että ikääntyneillä vammaisilla henkilöillä säilyy oikeus vammaispalvelulain mukaisiin kodinmuutostöihin.

Iäkkäällä on oltava pääsy vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin

Esityksessä on useasti mainittu ikääntymisestä johtuva syy/sairaus/pysyvä toimintakyvyn heikentyminen tai ikääntymiseen liittyvä syy tai ikääntymisestä johtuva palveluntarve. Nämä ovat ongelmallisia käsitteitä, sillä on hyvin vaikea määritellä milloin joku asia on johtunut puhtaasti ikääntymisestä varsinkin, kun ihminen ikääntyy koko elämänsä ajan. Tiedämme myös, että yli 70-vuotiaiden toimintakyvyssä on niin suuret erot eri sosioekonomisten ryhmien kesken, että THL:n tutkijoiden arvion mukaan jopa puolet hoivan tarpeesta saataisiin pois, jos kaikki voisivat yhtä hyvin kuin korkeimmassa sosioekonomisessa asemassa olevat. Toimintakyvyn ongelmat yli 70-vuotiailla liittyvät siten erittäin laajasti muuhun kuin iän karttumiseen.

Vammaisen iäkkään henkilön kohdalla on esityksen mukaisesti aina oltava se mahdollisuus, että hän saa vammaispalvelulain mukaisia palveluja, jos muut lakisääteiset palvelut eivät vastaa hänen tarpeisiinsa.

Puutteita nykyisissä palveluissa on tarkasteltava

Esityksen suurin riski on se, että laki toimeenpannaan tilanteessa, jossa ikääntyvien palveluista on suuri pula. Tätä riskiä ei ole arvioitu esityksessä lainkaan, vaikka sen tulisi olla osa vaikutusarviointia. Iäkkäiden palvelujen ongelmana ovat liian vähäiset taloudelliset resurssit sekä pula työntekijöistä. Seuraus on se, että yhä useampi ikääntynyt ihminen jää jo vaille riittäviä palveluja tai kokonaan ilman palveluja. On tärkeää tarkastella olemassa olevia palvelujen puutteita, kun arvioidaan vammaispalvelulain muutosten vaikutuksia ikääntyneisiin henkilöihin.

Helsingissä 31.5.2024

Päivi Topo, vanhusasiavaltuutettu
Päivi Ahosola, erityisasiantuntija
Marjut Vuorela, erityisasiantuntija

Lue koko lausunto tästä linkistä (PDF).